Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OWBET-SKLEP.PL

 

Owbet Wojciech Pyziński

Ul. Szeroka 7

39-340 Padew Narodowa

NIP:8172140062

REGON:180757060

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym OWBET-SKLEP.PL
  l. (Sklep Internetowy)
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. przepisów:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121);
2) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

 

§ 2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot odpowiedzialny za Dostawę, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierającą Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca - oznacza OWBET Wojciech Pyziński z siedzibą w Padwii Narodowej ul. Szeroka 7, NIP: 817 214 00 62, REGON: 180757060, e-mail: biuro@owbet.pl będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Strona Sklepu Internetowego - oznacza stronę pod adresem elektronicznym www.owbet-sklep.pl za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
 14. Towar - oznacza rzeczy ruchome z asortymentu Sprzedawcy, które mogą być zamawiane w Sklepie Internetowym.
 15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towarów zgodnie z zamówieniem, zawierana na odległość.

  

§3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze Sklepem Internetowym oraz ze Stroną Sklepu Internetowego, w tym autorskie prawa majątkowe do jego nazwy,  domeny internetowej, Strony Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na tej Stronie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć umieszczonych na Stronie w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług dostępnych na tej Stronie, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest nieodpłatna.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

§5 Towary i zamówienia

 1. Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i - w danym wypadku - skład, dostępne są na Stronie Sklepu Internetowego, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.
 2. Zdjęcia zamieszczane na Stronie Sklepu Internetowego służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 3. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru.
 4. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na Stronie Sklepu Internetowego podlegają ochronie prawnej.
 5. Wszystkie Towary oferowane na Stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.   
 6. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień w soboty i niedziele oraz w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

1) 1 stycznia - Nowy Rok,
2) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
3) Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
4) 1 maja - Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy),
5) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
6) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
7) Boże Ciało,
8) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
9) 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych,
10) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
11) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
12) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu Internetowego. W dniach, w których Sklep Internetowy będzie zamknięty nie będzie można rezerwować terminu dostawy. O zamknięciu Sklepu Internetowego w danym dniu Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na Stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie  Sklepu przycisk „Zamów i zapłać”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 4. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, Regulamin Sklepu Internetowego oraz informację o możliwości odstąpienia od Umowy (wraz z formularzem).
 5. Zobowiązania Sprzedawcy wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę oraz odbioru Towaru zgodnie z zamówieniem.
 6. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Klientowi Towaru zgodnie z zamówieniem.

 

§6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DOTPAY. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: 
    • Przelewy payU
    • Blik
    • PayPal
    • Karty płatnicze Visa
    • Karty płatnicze MasterCard.
    • Przelew tradycyjny

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Klient jest informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§7 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Sklepu Internetowego informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Sklepu Internetowego liczony jest w Dniach Roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Organizacja rozładunku zamówionego ogrodzenia leży po stronie Klienta.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca drogą elektroniczną wysyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT wysyłana jest w postaci pliku .pdf na adres e-mail Klienta podany podczas Rejestracji.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów oraz serwisu Sklepu Internetowego, mogą być zgłaszane:

1) na piśmie, na adres Sprzedawcy, w tym za pomocą formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 11. poniżej;
2) pocztą elektroniczną, na adres: biuro@owbet.pl;
3) za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego (przycisk „Formularz kontaktowy”). 

 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie - adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer zamówienia (podawany przez Sprzedawcę przy okazji przyjęcia zamówienia do realizacji i widoczny na potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Towaru do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury).
 2. O ile krótszy czas rozpatrywania reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem punktu 6 - 7 poniżej.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną - w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 5612§1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres: OWBET ul. Szeroka 7 39-340 Padew Narodowa
 5. Jeżeli zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 6. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwianiu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 7. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
 8. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 9. Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze Strony Sklepu Internetowego, umieszczonego w zakładce „Wzór zgłoszenia reklamacyjnego”. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.          

 

§9 Gwarancja

 1. Jeżeli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie) są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku może być dołączony do Towaru).  
 2. Informacja dotycząca treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Gwarancja na sprzedawane Towary obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty;

 1. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e-mail.  Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 
 3. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w punkcie 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów do Sprzedawcy.
 5. Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest on do zwrotu dostarczonych Towarów Sprzedawcy. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy ([...]) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w punkcie 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zamawiający odpowiada tylko za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym nie będącym Konsumentami.

 

§11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy
  2. Prowadzenie Konta Klienta
  3. Newsletter
 1. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dotpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadającą numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

 

§13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§14 Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:

1) nie świadczy usług posprzedażnych;
2) nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
3) nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
4) nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów o dostarczanie takich treści;
5) nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
6) nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
7) nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego  umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Zamawiającego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8) nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
9) nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej;
10) nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi;
11) Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie www.owbet-sklep.pl.  
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej Sklepu Internetowego i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.
 5. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Zamawiających na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z punktem 6 powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w punkcie 5.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
© 2011-2022 Owbet Wojciech Pyziński . All rights reserved.
Sklep internetowy Shoper.pl